اینلت

اینلت

اینلت

(۱)
اینلت دو زمانه در حالت بسته کاملاً عایق گرما و سرما بوده و هیچ گونه تبادل جریان هوا و نور با محیط خارجی ندارد، لذا تهویه حداقلی به خوبی انجام می شود.