هواکش

هواکش گلخانه 140, 5 پر استیل

هواکش گلخانه 140, 5 پر استیل

هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف) قابل ارائه است.
هواکش گلخانه 140, 3 پر ppg

هواکش گلخانه 140, 3 پر ppg

هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف) قابل ارائه است.
هواکش گلخانه 100, 5 پر ppg

هواکش گلخانه 100, 5 پر ppg

گروه صنعتی الوند جهت رفع نیاز تهویه ای سالن های مختلف اقدام به طراحی و ساخت هواکش 100 با پره هایی از جنس پلیمر سخت( پلی پروپیلن الیاف دار ) نموده است.
هواکش گلخانه 140, 5 پر ppg

هواکش گلخانه 140, 5 پر ppg

هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف) قابل ارائه است.